Salgs- og leveringsvilkår – Bedriftskunder

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NORDSETER DRIFT AS  (heretter kalt Leverandør)

 

1       Generelt

1.1      Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder som et supplement til og en del av avtalen om utførelse av vinterbrøytetjenester og tilhørende tjenester mellom kunden og Leverandøren, og anses som akseptert av kunden uten forbehold ved undertegning av avtalen. Ved uklarhet i avtaleforholdet mellom partene, skal avtalen tolkes i overensstemmelse med disse salgs- og leveringsbetingelser.

2       Avtalen

 • 2.1      Avtalen mellom partene etableres ved at kunden signerer på det tilbud som Leverandøren har fremsatt.
 • 2.2      Tilbud fra Leverandøren gjelder i 3 uker etter tilbudets datering, og faller deretter bort dersom det ikke er akseptert av kunden.
 • 2.3      Avtalen gjelder for 1 sesong om gangen, men skal anses som fornyet i henhold til punkt 2.4 og 2.5. nedenfor. Innenfor samme sesong kan avtalen ikke sies opp av noen av partene.
 • 2.4      Dersom kunden ikke har gitt skriftlig melding til Leverandøren senest innen 15.8. i samme år som vintersesongen er avsluttet i gjeldende avtaleperiode om at kunden ikke ønsker forlengelse av avtalen for kommende sesong, skal avtalen anses for å være automatisk fornyet for kommende sesong.
 • 2.5      Dersom Leverandøren ønsker å endre betingelsene for avtale kommende sesong, eller å avslutte avtaleforholdet, må endrede betingelser eller meddelelse om avslutning av avtalen oversendes til kunden senest innen 1.8. i samme år som vintersesongen er avsluttet i gjeldende avtaleperiode. Dersom slikt endret tilbud ikke er sendt kunden innen denne frist, skal kunden kunne forholde seg til at avtale kommende sesong kan skje på uendrede vilkår.
 • 2.6      Alle avtaler mellom partene krever skriftlighet, og muntlige avtaler gjelder derfor ikke. Enhver endring av avtalen krever at partene undertegner påtegning på originalavtalen

3       Leveransen (Abonnementet)

 • 3.1      Leverandørens standard leveranse (heretter kalt Abonnementet) omfatter:
 1. Beredskap for og utførelse av vinterbrøyting i vintersesongen 1.10. – 30.4.
 2. Strøing med grus dersom det etter Leverandørens beslutning er såpass glatt at strøing er nødvendig av hensyn til brøyting og sikkerhet

3.2      Følgende er ikke inkludert i Abonnementet, men kan leveres mot betaling med avtalt pris pr. anvendt time eller tur samt dekning av deponeringsavgift, forutsatt at dette inngår i avtale:

 1. Bortkjøring av snø fra tomten
 2. Ishøvling
 3. Vårsoping

3.3      Brøyting skal påbegynnes snarest mulig etter at det har kommet snøfall på 5-10 cm snø, og være fullført innen rimelig tid etter at snøfallet er opphørt.

[Alternativt for næringskunder: Brøyting skal påbegynnes snarest mulig etter at det har kommet snøfall på 5-10 cm snø, og være fullført til de tidspunkter partene er enige om i avtalen.

3.4      Endring av avtalens forutsetninger og vilkår krever at partene skriftlig har blitt enige om dette. Endring forutsetter dessuten at partene i fellesskap har gjennomført en befaring på kundens eiendom der brøytetjenestene skal utføres, at Leverandøren har sendt nytt tilbud til kunden etter avholdt befaring, og at kunden har akseptert tilbudet.

4       Pris

 • 4.1      Den avtalte pris gjenspeiler beredskap for og utførelse av vinterbrøyting som beskrevet i punkt 3.1.
 • 4.2      Alle priser i tilbud og avtale er generelt basert på Leverandørens vurdering av følgende forhold:
 1. Størrelsen på det arealet som skal brøytes
 2. Kompleksiteten på brøytearbeidet
 3. Tidsforbruk for utførende av brøytetjenesten
 4. Geografisk beliggenhet for det arealet som skal brøytes (avstand)
 • 4.3      Dersom det i avtaleperioden viser seg i praksis at det foreligger ikke ubetydelige endringer i de forhold som er beskrevet i punkt 4.2 ved øket areal, kompleksitet og tidsforbruk, samt lengre avstander, har Leverandøren i slike tilfeller anledning til å øke prisen etter forutgående skriftlig varsling til kunden hvor begrunnelsen for økningen skal beskrives.
 • 4.4      Alle priser oppgis i NOK inkluder merverdiavgift for private kunder og boligsameier o.l., og eksklusive merverdiavgift for næringskunder.
 • 4.5      Kunden blir belastet med prisøkninger som skyldes at Leverandøren blir påført økte kostnader som gjelder leveransen – f.eks. til diesel, strøsand, arbeidsomkostninger, skatter, avgifter o.l. – som inntrer i tidsrommet mellom tilbuds- og betalingstidspunktene.

5       Betaling

 • 5.1      Den avtalte pris faktureres månedlig forskuddsvis. Faktura utstedes ca. den 1. i hver måned, og forfaller til betaling 10 dager etter fakturadato.
 • 5.2      Ved forsinket betaling belastes renter i henhold til Lov om forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer
 • 5.3      Ved forsinket betaling ut over 7 dager etter forfallsdag, vil Leverandøren stanse ytterligere leveransen til kunden inntil forfalte krav er fullt innbetalt.
 • 5.4      Dersom kunden skylder mer enn 2 måneders vederlag, kan Leverandøren heve avtalen med øyeblikkelig virkning.
 • 5.5      Kunden kan ikke bringe eventuelle krav til motregning i den avtalte pris, med mindre motkravet er skriftlig erkjent av Leverandøren.

6       Ansvar for forsinkelser

 • 6.1      Ved eventuelle forsinkelser må kunden reklamere skriftlig straks og senest innen 12 timer etter snøfallets opphør. Reklamasjoner fritar ikke kunden fra betalingsplikten.
 • 6.2      Leverandøren er ikke ansvarlig for forsinkelse, med mindre det kan godtgjøres at forsinkelsen skyldes uaktsomhet fra Leverandøren eller andre som Leverandøren er ansvarlig for.
 • 6.3      Tidspunkt for påbegynnelsen og fullføring av brøytingen vil være avhengig av værforhold, trafikale forhold, mengden av snø i det aktuelle snøfallet, tid på døgnet og lignende forhold som Leverandøren ikke har kontroll over. Forsinkelser vil derfor kunne oppstå som følge av vanskelige forhold som det er nevnt eksempler på, og forsinkelser skal i slike tilfeller ikke som uaktsomt av Leverandøren.
 • 6.4      Kunden kan kreve erstatning for det direkte økonomiske tap han lider som følge av forsinkelse fra Leverandørens side, forutsatt at det er reklamert i tide, at forsinkelsen skyldes uaktsomhet fra Leverandøren eller noen Leverandøren er ansvarlig for, og at forsinkelsen skyldes forhold utenfor Leverandørens kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning for å unngå forsinkelsen.
 • 6.5      Dersom det foreligger mer enn 3 gangers vesentlig forsinkelse grunnet Leverandørens uaktsomhet og som ikke skyldes forhold omhandlet i punkt 6.3, kan kunden heve avtalen med øyeblikkelig virkning.
 • 6.6      Leverandøren er ikke ansvarlig for forsinkelse som skyldes force majeure, jfr. punkt 9.

7       Ansvar for skader/mangler

 • 7.1      Ved eventuelle skader/mangler må kunden reklamere innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, ved å gi Leverandøren skriftlig melding som angir hva slags angel det gjelder, og senest innen to år, jfr. Kjøpslovens § 32. Reklamasjoner fritar ikke kunden fra betalingsplikten.
 • 7.2      Leverandøren har rett til å utbedre/rette enhver skade eller mangel, forutsatt at dette blir gjennomført innen rimelig tid etter at reklamasjonen er mottatt av Leverandøren. Dersom det foreligger en vesentlig mangel, kan Leverandøren fritt velge å utbedre/rette, å omlevere eller å kreditere kunden for fakturabeløpet.
 • 7.3      Dersom utbedring/retting ikke er mulig, forbeholder Leverandøren seg rett til å gjøre et forholdsmessig prisavslag, uten at kunden kan gjøre gjeldende ytterligere ansvar overfor Leverandøren.
 • 7.4      Kunden taper retten til å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende, dersom kunden eller tredjemann uten skriftlig samtykke fra Leverandøren foretar endringer eller selv foretar reparasjoner eller utbedringer.
 • 7.5      Kunden kan kreve erstatning for det direkte økonomiske tap han lider som følge av mangler ved leveransen i form av påførte tingsskader, forutsatt at det er reklamert i tide, samt at skaden er påført ved uaktsomhet fra Leverandørens side eller noen Leverandøren er ansvarlig for. Indirekte tap dekkes ikke. Som indirekte tap regnes bl.a. tap av fortjeneste ved driftsavbrudd, tapt fortjeneste som følge av at kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt. Det vises for øvrig til Kjøpslovens bestemmelser.
 • 7.6      Ved vesentlig mislighold kan kunden heve avtalen med øyeblikkelig virkning, forutsatt at kunden har reklamert i tide og har gitt Leverandøren skriftlig melding om hevning innen rimelig tid etter at han fikk eller burde fått kjennskap til mangelen.
 • 7.7      For personskade hefter Leverandøren kun dersom det kan dokumenteres at det er utvist grov uaktsomhet fra Leverandøren’ side.

8       Force majeure

 • 8.1      Leverandøren hefter ikke for hel eller delvis forsinkelse, eller manglende oppfyllelse, som følge av force majeure som innebærer at det inntrer uberegnelige forhold som Leverandøren ikke har kunnet unngå, og som hindrer eller i vesentlig grad vanskeliggjør oppfyllelse av leveransen, slik som streik, lock out, maskinskade, elektrisk strømstans, vognmangel, brann, naturkatastrofer, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, havari, mobilisering, krig, blokade, vannmangel, ishindringer, inn- og utførselsforbud, etc. Leverandøren er uten ansvar for følgende av slike forhold.
 • 8.2      Leverandøren skal uten ugrunnet opphold informere kunden skriftlig om slike forhold som er beskrevet i dette punkt.
 • 8.3      Hver av partene kan ansvarsfritt skriftlig heve avtalen, når oppfyllelse har vært umulig grunnet force majeure i minst 3 måneder.

9       Tvister – verneting

Alle tvister som oppstår om forståelsen og/eller gjennomføring av avtalen og disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser, skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke gjennom forhandlinger er mulig å løse saken i minnelighet, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler. Som verneting vedtas Sør-Gudbrandsdal tingrett.

Del med venner:

Hytteservice

Kanskje du også er interessert i:

Snekker

Vi utfører gjerne mindre byggrelaterte oppgaver som: -Reparasjoner på tak, takrenner og nedløp-Bytte av vinduer og dører-Bytte av kledning-Ominnredninger – fornyelse av kledninger innvendig-Montering av

Leie Container 10 kbm

Skal du rive og rydde mye? Leie en container er en enkel måte at bli kvitt sakene på en ryddig måte når en har mye

Kantklipping

Vi har utstyr for klipping av vegkanter, grøfter og vegskuldre Det er lurt å klippe ned vegkanter og grøfter før vinteren setter inn. Ikke bare

Uteområde Hytte på fjellet

Har du hytte og ønsker at opparbeide eller oppgradere uteanlegget, så kan vi bistå deg. Vi kan bistå med : -Legge skiferheller-Anlegge og oppgruse parkeringsarealer-Lage